Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  OBOWIĄZUJĄCE W FIRMIE:
JFK GROUP KOWALCZYK Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 63
41-503 Chorzów

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA, ZWIĄZANIE OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, ZAWARCIE UMOWY

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) stanowią ogólne warunki umów i mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, dostawy towarów i wszelkich świadczonych usług, których stroną sprzedającą, dostawcą lub świadczącą usługę jest JFK GROUP KOWALCZYK Sp. z o.o.  (dalej: Sprzedawca). Przedmiot sprzedaży, dostawy lub usługi zwany jest Towarem.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy.
 3. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia lub przed podpisaniem umowy. Złożenie zamówienia lub podpisanie umowy przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS przez Kupującego z chwilą złożenia zamówienia lub podpisania umowy. W przypadku, gdy Kupujący oświadczy, że nie akceptuje niniejszych OWS, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem umowy do czasu złożenia pisemnego oświadczenia przez Kupującego o akceptacji niniejszych OWS. Sytuacja wskazana w zdaniu poprzednim ma skutki zawinionej zwłoki Kupującego.
 4. Akceptacja niniejszych OWS przez Kupującego wiąże Kupującego we wszystkich składanych następnie zamówieniach i podpisywanych umowach.
 5. Przez akceptację niniejszych OWS Kupujący jednocześnie oświadcza, iż w stosunkach ze Sprzedawcą wyłączone zostają OWS Kupującego, choćby zostały doręczone Sprzedawcy lub były dla Sprzedawcy z łatwością dostępne.
 6. Niniejsze OWS obowiązują do czasu wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych OWS lub zmiany niniejszych OWS.
 7. Sprzedawca oświadcza, że w stosunkach prawnych z kontrahentami, w tym Kupującymi, wyłącza stosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży innych niż niniejsze OWS.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami uzgodnionymi przez Strony w umowie lub potwierdzonym przez Sprzedawcę zamówieniu, a niniejszymi OWS, zastosowanie mają w pierwszej kolejności warunki ustalone w umowie lub potwierdzonym zamówieniu. OWS mają zastosowanie we wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie lub potwierdzonym zamówieniu.
 9. Niniejsze OWS nie mają zastosowania wyłącznie do umów zawieranych z osobami fizycznymi, które nabywają towary w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, ani zawodową.
 10. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej lub dokumentowej. Zawarcie umowy następuje również w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia następuje w formie dokumentowej. Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, oferta nie może zostać odwołana przez Kupującego.
 11. Jeżeli zamówienie Kupującego jest poprzedzone ofertą Sprzedawcy wówczas zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia, że akceptuje ofertę Sprzedawcy. Jeżeli po otrzymaniu przez Kupującego oferty Sprzedawcy Kupujący składa oświadczenie woli z którego treści wynika, że akceptuje ofertę Sprzedawcy jedynie w części i/lub wprowadza do niej zmiany, wówczas takie oświadczenie nie stanowi akceptacji oferty Sprzedawcy, a zamówienie będące ofertą Kupującego wymagające potwierdzenia przez Sprzedawcę zgodnie z pkt I.1.
 12. Wyłączone jest wszelkie dorozumiane, milczące, przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego.
 13. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za treść umowy, w szczególności dane techniczne zamawianego Towaru oraz by dane dotyczące ilości oraz jakości Towaru odpowiadały wymaganiom Kupującego.
 14. Niewskazane w umowie dane i warunki techniczne Towaru oraz jego parametry nie wiążą Sprzedającego.
 15. Kupujący oświadcza, że każda osoba prowadząca korespondencję za pośrednictwem poczty e-mail Kupującego, jak również korespondencję ustną z telefonów zarejestrowanych na Kupującego, jest osobą upoważnioną przez Kupującego do składania w imieniu Kupującego wszelkich i wszystkich oświadczeń woli oraz wiedzy w zakresie każdej umowy, w tym jej zawarcia, zmiany, wykonywania – w formie dokumentowej.
 16. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych Sprzedawcy mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te wiążą Sprzedawcę wyłącznie jeżeli zostaną
  w sposób wyraźny potwierdzone przez Sprzedawcę.
 17. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego pod rygorem nieważności, powiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie siedziby, firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia skutkuje że doręczenia dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z ostatnio otrzymanymi danymi od Kupującego są uważane za prawidłowe i skuteczne.

II. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI, DOSTAWA,WŁASNOŚĆ

 1. Ceny Towaru ustalane są przez Sprzedawcę na dzień zawarcia umowy. Ceny Towaru są cenami netto, które powiększane są każdorazowo o obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek od towarów i usług.
 2. Wszelkie ustne uzgodnienia pracowników Sprzedawcy wiążą Sprzedawcę wyłącznie wtedy gdy zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę w formie dokumentowej.
 3. W przypadku niezależnej od Sprzedawcy zmiany opłat, kosztów lub cen u dostawców – mających wpływ na wysokość Ceny Towaru – powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Ceny w odpowiednim zakresie. Jeżeli tak powstała zmiana Ceny Towaru jest nie większa niż o 25% Ceny zawartej w umowie Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Ceny bez dodatkowej zgody Kupującego na tą zmianę. Jeżeli zmiana Ceny przekracza o 25% Cenę Towaru zawartą w umowie zmiana wymaga zgody Kupującego. W przypadku braku zgody Kupującego na zmianę Ceny Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności i kosztów związanych z odstąpieniem.
 4. Towar wydawany jest Kupującemu Loco skład Sprzedawcy (EXW) – termin dostawy – co oznacza datę gotowości Towaru do odbioru ze składu Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący wyraża wolę dostarczenia Towaru do innego miejsca wówczas Sprzedający złoży Kupującemu ofertę takiego transportu.
 5. Wydanie Towaru z magazynu Sprzedawcy, lub w innym miejscu w przypadku wskazanym w pkt II.4. zdanie drugie, następuje na podstawie dokumentu „Dowód dostawy WZ”, który zobowiązany jest podpisać przewoźnik / kierowca Kupującego odbierający Towar oraz przedstawiciel Kupującego. W przypadku braku obecności przedstawiciela Kupującego w chwili wydania, lub odmowy złożenia przez niego podpisu, „Dowód dostawy WZ” podpisywany jest przez przewoźnika lub kierowcę Kupującego z wszelkimi skutkami prawnymi dla Kupującego, w szczególności w zakresie zgodności jakościowej i ilościowej Towaru.
 6. Warunki płatności za Towar oraz termin wydania Towaru (termin dostawy) określa Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt I.10, lub ofercie, o której mowa w pkt. I.11. Termin dostawy uważa się za dotrzymany przez Sprzedawcę, jeżeli Sprzedawca był gotów do wydania Towaru we wskazanej dacie pomimo, iż faktyczny odbiór Towaru nastąpił później. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego w dacie późniejszej niż termin dostawy Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami przechowania według cennika obowiązującego u Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie – wydaniu Towaru – Kupującemu, jeżeli na co najmniej 1 dzień przed pierwotnym terminem wydania Towaru poinformuje, w formie dokumentowej, Kupującego o niemożności dostawy/wydania Towaru w terminie wskazując jednocześnie nowy termin dostawy/wydania. Uprawnienie Sprzedawcy do zmiany terminu dostawy/wydania Towaru jest jego jednostronnym uprawnieniem i nie wymaga zmiany umowy.
 8. Termin płatności faktury sprzedażowej (podany w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub innej formie wybranej przez Sprzedawcę, a wyrażony zazwyczaj w dniach: 14dni, 30dni, 45dni lub 60dni – płatny przelewem na konto Sprzedawcy), liczony jest wyłącznie począwszy od dnia faktycznego dostarczenia towaru przez Sprzedawcę, lub dnia odbioru towaru przez Kupującego, lub dnia wykonania usługi przez Sprzedawcę.
 9. Dzień wysłania faktury drogą pocztową, za pośrednictwem poczty e-mail, lub dostarczony w inny sposób przez Sprzedawcę, oraz również dzień odbioru faktury przez Kupującego, nie ma żadnego wpływu na sposób liczenia biegu terminu płatności za fakturę. Sposób liczenia biegu terminu płatności reguluje wyłącznie pkt II.8.
 10. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego zapłaty zaliczki, zadatku lub przedpłaty na poczet zamówionego Towaru lub przedstawienia zabezpieczenia zapłaty, np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 12. Jeżeli Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki, zadatku lub przedpłaty, brak zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy skutkuje uprawnieniem Sprzedawca do jednostronnego odstąpienia od umowy, bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu do zapłaty. W przypadku odstąpienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz kosztów z tego tytułu, w szczególności nie odpowiada za szkody powstałe w związku z odstąpieniem od umowy.
 13. W przypadku dostawy towarów do Kupującego na miejsce przez niego wskazane tj. plac budowy, magazyn, skład, miejsce rozładunku, i przestoju wynajętego przez Sprzedawcę środka transportu podczas rozładunku towaru, lub dostawy w miejsce wskazane przez Kupującego do którego dostawa środkiem transportu jest niemożliwa bądź utrudniona m.in. ograniczeniami ruchu, zabudową architektoniczną wokół miejsca rozładunku uniemożliwiającą dojazd, stanem dróg dojazdowych, warunkami atmosferycznymi, i innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na skuteczne dostarczenie towaru we wskazane miejsce, Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za przestój środka transportu, oraz zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200PLN za każdą rozpoczętą godzinę postoju środka transportu, naliczając ją po pierwszych dwóch godzinach postoju.
 14. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek w wysokości odsetek maksymalnych (art. 359 § 21 k.c.) lub odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wedle wyboru Sprzedawcy, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie oraz niniejszych OWS.
 15. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy, wiadomości o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich wierzytelności przez Kupującego, zarówno wierzytelności wymagalnych, jak i wierzytelności niewymagalnych.
 16. W przypadku Kupującego, który posiada wobec Sprzedawcy wymagalne wierzytelności pozostające w opóźnieniu, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania dostaw kolejnych Towarów do czasu uregulowania wszelkich i wszystkich należności, wraz z należnościami ubocznymi, na swoją rzecz. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Sprzedawca, wedle swojego wyboru, ma prawo do odstąpienia od umowy obejmującej kolejne dostawy z winy Kupującego bez dodatkowego wezwania. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości Ceny Towarów, których dostawę wstrzymał Kupujący, niezależnie od wszelkich innych świadczeń wynikających z umowy.
 17. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności przysługujących wobec Kupującego na osobę trzecią bez zgody Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności przysługujących wobec Sprzedawcy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 18. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą za zrealizowanie dostawy w całości, ani w części, nie zwalnia też Kupującego z obowiązku zapłaty całości Ceny za Towar.
 19. W przypadku anulowania, cofnięcia lub odstąpienia od zamówienia/umowy Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów jakie Sprzedawca poniósł w związku z anulowaniem, cofnięciem lub odstąpieniem od umowy. Jeżeli stroną odstępującą od umowy jest Kupujący zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Sprzedawcy Ceny Towaru w całości.
 20. Następujące okoliczności zwalniają Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód: siła wyższa oraz wszelkie inne okoliczności, nad którymi którakolwiek ze stron nie ma kontroli, takie jak konflikty pracownicze, strajki, przestoje produkcyjne, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców Sprzedawcy.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towarów do chwili zapłaty całości Ceny za wszystkie Towary. Po bezskutecznym upływie terminu płatności Sprzedawca ma prawo żądania od Kupującego niezwłocznego wydania całości Towarów w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę na koszt Kupującego. Uiszczona część Ceny podlega zatrzymaniu przez Sprzedawcę do czasu sprzedaży Towaru innemu podmiotowi i rozliczeniu z odszkodowaniem należnym Sprzedawcy.
 22. Kupujący nie ma prawa do dokonywania potrącenia przysługujących mu wobec Sprzedawcy wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru następuje w terminie dostawy. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub kierowcy Kupującego, Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w „Dowodzie dostawy WZ” lub uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te nieprawidłowości w późniejszym terminie. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych warunków oznaczać będzie:
 2. jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień za braki i wady towaru, oraz
 3. jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
 4. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w terminie dostawy.

IV. JAKOŚĆ, ILOŚĆ TOWARU, ZWROT TOWARU

 1. Jeśli umowa/zamówienie nie określa zgodności towaru z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości towaru Sprzedawca dostarczy Kupującemu zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 2. Sprzedawca przekaże Kupującemu stosowne atesty i certyfikaty dotyczące Towaru wyłącznie wówczas, gdy wymóg taki zostanie zaznaczony w umowie/zamówieniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo pobierania dodatkowych opłat za wydanie atestu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłata będzie każdorazowo refakturowana na Kupującego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie ilości Towaru, margines dokładności rzędu +/- 10% określonej w umowie/zamówieniu ilości Towaru, w stosunku do całkowitej ilości dostarczonego Towaru. Towar sprzedawany jest w jednostce miary, w której jest oferowany.
 5. W przypadku sprzedaży lub dostawy stali zbrojeniowej Towar będący przedmiotem umowy dostarczany jest w ramach danej klasy stali zbrojeniowej jako zgodny z umową, niezależnie od grupy gatunkowej wskazanej w zamówieniu (umowie).
 6. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia ilości oraz jakości Towaru w dniu przypadającym na termin dostawy. W przypadku reklamacji ilościowych i jakościowych warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest umieszczenie przez Kupującego w dniu przypadającym na termin dostawy adnotacji na „Dowodzie dostawy WZ” o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na „Dowodzie dostawy WZ” musi zostać podpisana przez przewoźnika / kierowcę Kupującego oraz przedstawiciela Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Towarów powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. błędna decyzja, rezygnacja z zakupionej pozycji, pomyłka powstała podczas zamawiania). W szczególnych przypadkach, Sprzedawca może odstąpić od tej zasady i przyjąć zwracany Towar. W takim wypadku Sprzedawca odkupi od Kupującego zwracany towar po Cenie sprzedaży minus 25 %, a Kupujący zostanie obciążany kosztami manipulacyjnymi i kosztami transportu.

V. GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Kupujący w dniu przypadającym na termin dostawy ma obowiązek sprawdzenia jakości wydawanego mu towaru.
 2. Sprzedawca na warunkach określonych w niniejszych OWS oraz umowie udziela Kupującemu gwarancji jakości na dostarczone towary, z wyłączeniem przepisów Kodeksu cywilnego. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w całości.
 3. Gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy, licząc od dnia przypadającego na termin dostawy, chyba że inny termin wynika z umowy.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wadę, która ujawniła się w okresie trwania gwarancji i o której Kupujący zawiadomił Sprzedawcę w okresie gwarancji, niezwłocznie po jej ujawnieniu się, lecz nie później niż w terminie 7 dni od momentu jej ujawnienia, z zastrzeżeniem pkt V.5 poniżej. Brak powiadomienia przez Kupującego o ujawnionej wadzie we wskazanym terminie w okresie gwarancji wyłącza roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji.
 5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w następujących terminach:
 6. w odniesieniu do widocznych wad jakościowych Towaru: wad widocznych i możliwych do zauważenia w terminie dostawy – Kupujący ma prawo zgłosić je Sprzedawcy pisemnie pod rygorem nieważności nie później niż w chwili wydania towaru (termin dostawy), pod rygorem utraty przez Kupującego prawa do powołania się na te wady w późniejszym terminie oraz uznania, że Sprzedawca wydał Kupującemu towar bez wad jakościowych,
 7. w odniesieniu do innych wad jakościowych niż wymienione powyżej Kupujący ma prawo zgłosić je Sprzedawcy w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie do 7 dni od dnia ich ujawnienia, pod rygorem utraty przez Kupującego prawa do powołania się na te wady w późniejszym terminie oraz uznania, że Sprzedawca wydał Kupującemu towar bez wad jakościowych.
 8. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy dokonanie oględzin reklamowanego towaru w tym pobranie próbek i dokonanie badań technicznych pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji.
 9. Czas rozpatrzenia reklamacji (rozumianego jako ustalenie odpowiedzialności Sprzedawcy co do zasady) wynosi 60 dni, jednakże zostaje on wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia czynności wskazanych w pkt. V.6. Koszty pobrania próbek, oględzin, badań, opinii, ponosi strona wskazana przez rzeczoznawcę jako odpowiedzialna za wystąpienie wady. Prawo wyboru osoby rzeczoznawcy przysługuje Sprzedawcy.
 10. W przypadku zgłoszenia wady jakościowej Towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca – po uznaniu jego odpowiedzialności – jest zobowiązany wyłącznie do naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad, przy czym wybór odpowiedniego świadczenia gwarancyjnego należy do Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z wadą i uszkodzeniem reklamowanego Towaru, w szczególności Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego czy też kary umowne nałożone na Kupującego.
 12. Sprzedawca – po uznaniu jego odpowiedzialności – winien naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad, w terminie do 60 dni, licząc od dnia ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy. Jeżeli zachowanie tego terminu ze względu na okoliczności niezależne od Sprzedawcy jest niemożliwe, w szczególności ze względu na zastosowaną technologię wykonania lub sposób naprawy, czas oczekiwania na Towar od dostawców Sprzedawcy, wówczas zastrzeżony termin ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 13. Wykonanie uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu udzielonej gwarancji, w szczególności naprawa towaru lub wymiana towaru na nowy wolny od wad przez Sprzedawcę, nie skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji ani rozpoczęciem biegu terminu gwarancji na nowo.
 14. Towar przetworzony przez Kupującego w jakikolwiek sposób nie podlega gwarancji jakości. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów, które są wynikiem nieprawidłowego przechowywania lub poddaniu dalszemu przetworzeniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą po terminie dostawy korozję Towaru lub jego normalne zużycie.

VI. KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania umowy.
 2. Kupujący upoważniony jest do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania umowy jedynie uprawnionym do tego władzom na ich żądanie oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo, oraz swoim doradcom prawnym i księgowym.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Kupującego bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy sprzedaży towarów / dostawy / świadczenia usług, których stroną jest Sprzedawca podlegają pod reżim prawa polskiego i pod jurysdykcję sądów polskich.
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie OWS zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień OWS.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów, których stroną jest Sprzedawca jest sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 • © All rights reserved by JFK Group.