Ogólne Warunki Sprzedaży

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA, ZWIĄZANIE OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, ZAWARCIE UMOWY

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) stanowią ogólne warunki umów i mają zastosowanie do wszelkich
  umów sprzedaży, dostawy towarów i wszelkich świadczonych usług, których stroną sprzedającą, dostawcą lub
  świadczącą usługę jest przedsiębiorca Fabian Kowalczyk – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JFK
  GROUP Fabian Kowalczyk (dalej: Sprzedawca). Przedmiot sprzedaży, dostawy lub usługi zwany jest Towarem.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy.
 3. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia lub przed podpisaniem umowy.
  Złożenie zamówienia lub podpisanie umowy przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS
  przez Kupującego z chwilą złożenia zamówienia lub podpisania umowy. W przypadku, gdy Kupujący oświadczy, że
  nie akceptuje niniejszych OWS, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem umowy do czasu
  złożenia pisemnego oświadczenia przez Kupującego o akceptacji niniejszych OWS. Sytuacja wskazana w zdaniu
  poprzednim ma skutki zawinionej zwłoki Kupującego.
 4. Akceptacja niniejszych OWS przez Kupującego wiąże Kupującego we wszystkich składanych następnie zamówieniach
  i podpisywanych umowach.
 5. Przez akceptację niniejszych OWS Kupujący jednocześnie oświadcza, iż w stosunkach ze Sprzedawcą wyłączone
  zostają OWS Kupującego, choćby zostały doręczone Sprzedawcy lub były dla Sprzedawcy z łatwością dostępne.
 6. Niniejsze OWS obowiązują do czasu wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych OWS lub zmiany niniejszych OWS.
 7. Sprzedawca oświadcza, że w stosunkach prawnych z kontrahentami, w tym Kupującymi, wyłącza stosowanie Ogólne
  Warunki Sprzedaży innych niż niniejsze OWS.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami uzgodnionymi przez Strony w umowie lub potwiedzonym przez
  Sprzedawcę zamówieniu, a niniejszymi OWS, zastosowanie mają w pierwszej kolejności warunki ustalone w
  umowie lub potwierdzonym zamówieniu. OWS mają zastosowanie we wszystkich sprawach nieuregolowanych w
  umowie lub potwierdzonym zamówieniu.
 9. Niniejsze OWS nie mają zastosowania wyłącznie do umów zawieranych z osobami ficzycznymi, które nabywają
  towary w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, ani zawodową.
 10. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej lub dokumentowej. Zawarcie umowy nastepuje również w
  przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
  Potwierdzenie zamówienia następuje w formie dokumentowej. Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi
  ofertę zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, oferta nie może zostać odwołana przez Kupującego.
 11. Jeżeli zamówienie Kupującego jest poprzedzone ofertą Sprzedawcy wówczas zawarcie umowy następuje poprzez
  złożenie przez Kupującego oświadczenia, że akceptuje ofertę Sprzedawcy. Jeżeli po otrzymaniu przez Kupującego
  oferty Sprzedawcy Kupujący składa oświadczenie woli z którego treści wynika, że akceptuje ofertę Sprzedawcy
  jedynie w części i/lub wprowadza do niej zmiany, wówczas takie oświadczenie nie stanowi akceptacji oferty
  Sprzedawcy, a zamówienie będące ofertą Kupującego wymagające potwierdzenia przez Sprzedawcę zgodnie z pkt
  I.1.
 12. Wyłączone jest wszelkie dorozumiane, milczące, przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego.
 13. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za treść umowy, w szczególności dane techniczne zamawianego Towaru
  oraz by dane dotyczące ilości oraz jakości Towaru odpowiadały wymaganiom Kupującego.
 14. Niewskazane w umowie dane i warunki techniczne Towaru oraz jego parametry nie wiążą Sprzedającego.
 15. Kupujący oświadcza, że każda osoba prowadząca korespondencję za pośrednictwem poczty e-mail Kupującego, jak
  również korespondencję ustną z telefonów zarajestrowanych na Kupującego, jest osobą upoważnioną przez
  Kupującego do składania w imieniu Kupującego wszelkich i wszystkich oświadczeń woli oraz wiedzy w zakresie
  każdej umowy, w tym jej zawarcia, zmiany, wykonywania – w formie dokumentowej.
 16. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z
  katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych Sprzedawcy mają charakter wyłącznie informacyjny.
  Informacje te wiążą Sprzedawcę wyłącznie jeżeli zostaną
  w sposób wyraźny potwierdzone przez Sprzedawcę.
 17. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego pod rygorem nieważności, powiadomienia Sprzedawcy o
  każdorazowej zmianie siedziby, firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczenia
  korespondencji. Brak zawiadomienia skutkuje że doręczenia dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z ostatnio
  otrzymanymi danymi od Kupującego są uważane za prawidłowe i skuteczne.

II. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI, DOSTAWA, WŁASNOŚĆ

 1. Ceny Towaru ustalane są przez Sprzedawcę na dzień zawarcia umowy. Ceny Towaru są cenami netto, które
  powiększane są każdorazowo o obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek od towarów i usług.
 2. Wszelkie ustne uzgodnienia pracowników Sprzedawcy wiążą Sprzedawcę wyłącznie wtedy gdy zostaną
  potwierdzone przez Sprzedawcę w formie dokumentowej.
 3. W przypadku niezależnej od Sprzedawcy zmiany opłat, kosztów lub cen u dostawców – mających wpływ na
  wysokość Ceny Towaru – powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, Sprzedawca zastrzega
  sobie prawo zmiany Ceny w odpowiednim zakresie. Jeżeli tak powstała zmiana Ceny Towaru jest nie większa niż o

  20% Ceny zawartej w umowie Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Ceny bez dodatkowej zgody Kupującego na
  tą zmianę. Jeżeli zmiana Ceny przekracza o 20% Cenę Towaru zawartą w umowie zmiana wymaga zgody
  Kupującego. W przypadku braku zgody Kupującego na zmianę Ceny Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia
  od zawartej umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności i kosztów związanych z odstąpieniem.
 4. Towar wydawany jest Kupującemu Loco skład Sprzedawcy (EXW) – termin dostawy – co oznacza datę gotowości
  Towaru do odbioru ze składu Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący wyraża wolę dostarczenia Towaru do innego
  miejsca wówczas Sprzedający złoży Kupującemu ofertę takiego transportu.
 5. Wydanie Towaru z magazynu Sprzedawcy, lub w innym miejscu w przypadku wskazanym w pkt II.4. zdanie drugie,
  następuje na podstawie dokumentu „Dowód dostawy WZ”, który zobowiązany jest podpisać przewoźnik /
  kierowca Kupującego odbierający Towar oraz przedstawiciel Kupującego. W przypadku braku obecności
  przedstawiciela Kupującego w chwili wydania, lub odmowy złożenia przez niego podpisu, „Dowód dostawy WZ”
  podpisywany jest przez przewoźnika lub kierowcę Kupującego z wszelkimi skutkami prawnymi dla Kupującego, w
  szczególności w zakresie zgodności jakościowej i ilościowej Towaru.
 6. Warunki płatności za Towar oraz termin wydania Towaru (termin dostawy) określa Sprzedawca w potwierdzeniu
  zamówienia, o którym mowa w pkt I.10, lub ofercie, o której mowa w pkt. I.11. Termin dostawy uważa się za
  dotrzymany przez Sprzedawcę, jeżeli Sprzedawca był gotów do wydania Towaru we wskazanej dacie pomimo, iż
  faktyczny odbiór Towaru nastąpił później. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego w dacie późniejszej niż
  termin dostawy Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami przechowania według cennika obowiązującego u
  Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie – wydaniu Towaru – Kupującemu, jeżeli na
  co najmniej 3 dni przed pierwotnym terminem wydania Towaru poinformuje, w formie dokumentowej,
  Kupującego o niemożności dostawy/wydania Towaru w terminie wskazując jednocześnie nowy termin
  dostawy/wydania. Uprawnienie Sprzedawcy do zmiany terminu dostawy/wydania Towaru jest jego
  jednostronnym uprawnieniem i nie wymaga zmiany umowy.
 8. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego zapłaty zaliczki, zadatku lub przedpłaty na poczet zamówionego
  Towaru lub przedstawienia zabezpieczenia zapłaty, np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 10. Jeżeli Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki, zadatku lub przedpłaty, brak zapłaty w terminie 7 dni od daty
  zawarcia umowy skutkuje uprawnieniem Sprzedawca do jednostronnego odstąpienia od umowy, bez wyznaczania
  Kupującemu dodatkowego terminu do zapłaty. W przypadku odstąpienia umowy, o którym mowa w zdaniu
  poprzednim Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz kosztów z tego tytułu,
  w szczególności nie odpowiada za szkody powstałe w związku z odstąpieniem od umowy.
 11. W przypadku dostawy towarów do Kupującego na miejsce przez niego wskazane tj. plac budowy, magazyn, skład, miejsce rozładunku, i przestoju wynajętego przez Sprzedawcę środka transportu podczas rozładunku towaru, lub dostawy w miejsce wskazane przez Kupującego do którego dostawa środkiem transportu jest niemożliwa bądź utrudniona m.in. ograniczeniami ruchu, zabudową architektoniczną wokół miejsca rozładunku uniemożliwiającą dojazd, stanem dróg dojazdowych, warunkami atmosferycznymi, i innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na skuteczne dostarczenie towaru we wskazane miejsce, Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za przestój środka transportu, oraz zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200PLN za każdą rozpoczętą godzinę postoju środka transportu, naliczając ją po pierwszych dwóch godzinach postoju.
 12. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek w wysokości odsetek
  maksymalnych (art. 359 § 21 k.c.) lub odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wedle wyboru
  Sprzedawcy, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie oraz niniejszych OWS.
 13. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy, wiadomości o pogorszeniu się sytuacji
  finansowej Kupującego, w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń Sprzedawcy, Sprzedawca jest
  uprawniony do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich wierzytelności przez Kupującego, zarówno
  wierzytelności wymagalnych, jak i wierzytelności niewymagalnych.
 14. W przypadku Kupującego, który posiada wobec Sprzedawcy wymagalne wierzytelności pozostające w opóźnieniu,
  Sprzedawca ma prawo do wstrzymania dostaw kolejnych Towarów do czasu uregulowania wszelkich i wszystkich
  należności, wraz z należnościami ubocznymi, na swoją rzecz. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim
  Sprzedawca, wedle swojego wyboru, ma prawo do odstąpienia od umowy obejmującej kolejne dostawy z winy
  Kupującego bez dodatkowego wezwania. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu
  poprzednim, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości Ceny
  Towarów, których dostawę wstrzymał Kupujący, niezależnie od wszelkich innych świadczeń wynikających z
  umowy.
 15. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności przysługujących wobec Kupującego na osobę trzecią
  bez zgody Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności przysługujących wobec
  Sprzedawcy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 16. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą za zrealizowanie dostawy w całości, ani
  w części, nie zwalnia też Kupującego z obowiązku zapłaty całości Ceny za Towar.
 17. W przypadku anulowania, cofnięcia lub odstąpienia od zamówienia/umowy Kupujący zobowiązany jest do
  pokrycia wszystkich kosztów jakie Sprzedawca poniósł w związku z anulowaniem, cofnięciem lub odstąpieniem od
  umowy. Jeżeli stroną odstępującą od umowy jest Kupujący zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Sprzedawcy
  Ceny Towaru w całości.
 18. Następujące okoliczności zwalniają Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód: siła
  wyższa oraz wszelkie inne okoliczności, nad którymi którakolwiek ze stron nie ma kontroli, takie jak konflikty
  pracownicze, strajki, przestoje produkcyjne, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory
  towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców Sprzedawcy.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towarów do chwili zapłaty całości Ceny za wszystkie Towary. Po
  bezskutecznym upływie terminu płatności Sprzedawca ma prawo żądania od Kupującego niezwłocznego wydania
  całości Towarów w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę na koszt Kupującego. Uiszczona częśç Ceny podlega
  zastrzymaniu przez Sprzedawcę do czasu sprzedaży Towaru innemu podmiotowi i rozliczeniu z odszkodowaniem
  należnym Sprzedawcy.
 20. Kupujący nie ma prawa do dokonywania potrącenia przysługujących mu wobec Sprzedawcy wierzytelności z
  wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
  lub uszkodzenia Towaru następuje w terminie dostawy. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub
  kierowcy Kupującego, Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a
  towarem określonym w „Dowodzie dostawy WZ” lub uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje
  zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na
  te nieprawidłowości w późniejszym terminie. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej
  odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych warunków oznaczać będzie:

  1. jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień za braki i wady towaru, oraz
  2. jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w
   przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu
   przewozowego lub specyfikacji.
 2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów
  związanych z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w terminie
  dostawy.

IV. JAKOŚĆ, ILOŚĆ TOWARU, ZWROT TOWARU

 1. Jeśli umowa/zamówienie nie określa zgodności towaru z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości towaru
  Sprzedawca dostarczy Kupującemu zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi
  jakościowe.
 2. Sprzedawca przekaże Kupującemu stosowne atesty i certyfikaty dotyczące Towaru wyłącznie wówczas, gdy wymóg
  taki zostanie zaznaczony w umowie/zamówieniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo pobierania dodatkowych opłat za wydanie atestu zgodnie z obowiązującym
  cennikiem. Opłata będzie każdorazowo refakturowana na Kupującego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie ilości Towaru, margines dokładności rzędu +/- 10% określonej w
  umowie/zamówieniu ilości Towaru, w stosunku do całkowitej ilości dostarczonego Towaru. Towar sprzedawany
  jest w jednostce miary w której jest oferowany.
 5. W przypadku sprzedaży lub dostawy stali zbrojeniowej Towar będacy przedmiotem umowy dostarczany jest w
  ramach danej klasy stali zbrojeniowej jako zgodny z umową, niezależnie od grupy gatunkowej wskazanej w
  zamówieniu (umowie).
 6. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia ilości oraz jakości Towaru w dniu przypadającym na termin dostawy. W
  przypadku reklamacji ilościowych i jakościowych warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest umieszczenie przez
  Kupującego w dniu przypadającym na termin dostawy adnotacji na „Dowodzie dostawy WZ” o rodzaju szkody w
  zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na „Dowodzie dostawy WZ” musi zostać
  podpisana przez przewoźnika / kierowcę Kupującego, oraz przedstawiciela Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Towarów powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. błędna
  decyzja, rezygnacja z zakupionej pozycji, pomyłka powstała podczas zamawiania). W szczególnych przypadkach,
  Sprzedawca może odstąpić od tej zasady i przyjąć zwracany Towar. W takim wypadku Sprzedawca odkupi od
  Kupującego zwracany towar po Cenie sprzedaży minus 25 %, a Kupujący zostanie obciążany kosztami
  manipolacyjnymi i kosztami transportu.

V. GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Kupujący w dniu przypadającym na termin dostawy ma obowiązek sprawdzenia jakości wydawanego mu towaru.
 2. Sprzedawca na warunkach określonych w niniejszych OWS oraz umowie udziela Kupującemu gwarancji jakości na
  dostarczone towary, z wyłączeniem przepisów Kodeksu cywilnego. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy
  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w całości.
 3. Gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy, licząc od dnia przypadającego na termin dostawy, chyba że inny
  termin wynika z umowy.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wadę, która ujawniła się w okresie trwania gwarancji i o której
  Kupujący zawiadomił Sprzedawcę w okresie gwarancji, niezwłocznie po jej ujawnieniu się, lecz nie później niż w
  terminie 7 dni od momentu jej ujawnienia, z zastrzeżeniem pkt V.5 poniżej. Brak powiadomienia przez Kupującego
  o ujawnionej wadzie we wskazanym terminie w okresie gwarancji wyłącza roszczenia Kupującego z tytułu
  gwarancji.
 5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w następujących terminach:
  1. w odniesieniu do widocznych wad jakościowych Towaru: wad widocznych i możliwych do zauważenia w
   terminie dostawy – Kupujący ma prawo zgłosić je Sprzedawcy pisemnie pod rygorem nieważności nie później
   niż w chwili wydania towaru (termin dostawy), pod rygorem utraty przez Kupującego prawa do powołania
   się na te wady w późniejszym terminie oraz uznania, że Sprzedawca wydał Kupującemu towar bez wad
   jakościowych,
  2. w odniesieniu do innych wad jakościowych niż wymienione powyżej Kupujący ma prawo zgłosić je
   Sprzedawcy w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie do 7 dni od dnia ich ujawnienia, pod rygorem
   utraty przez Kupującego prawa do powołania się na te wady w późniejszym terminie oraz uznania, że
   Sprzedawca wydał Kupującemu towar bez wad jakościowych.
 6. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy dokonanie oględzin reklamowanego towaru w tym pobranie
  próbek i dokonanie badań technicznych pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji.
 7. Czas rozpatrzenia reklamacji (rozumianego jako ustalenie odpowiedzialności Sprzedawcy co do zasady) wynosi 60
  dni, jednakże zostaje on wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia czynności wskazanych w pkt. V.6. Koszty
  pobrania próbek, oględzin, badań, opinii, ponosi strona wskazana przez rzeczoznawcę jako odpowiedzialna za
  wystąpienie wady. Prawo wyboru osoby rzeczoznawcy przysługuje Sprzedawcy.
 8. W przypadku zgłoszenia wady jakościowej Towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca – po uznaniu jego
  odpowiedzialności – jest zobowiązany wyłącznie do naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad, przy
  czym wybór odpowiedniego świadczenia gwarancyjnego należy do Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z wadą i
  uszkodzeniem reklamowanego Towaru, w szczególności Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści
  Kupującego czy też kary umowne nałożone na Kupującego.
 10. Sprzedawca – po uznaniu jego odpowiedzialności – winien naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad,
  w terminie do 60 dni, licząc od dnia ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy. Jeżeli zachowanie tego terminu ze
  względu na okoliczności niezależne od Sprzedawcy jest niemożliwe, w szczególności ze względu na zastosowaną
  technologię wykonania lub sposób naprawy, czas oczekiwania na Towar od dostawców Sprzedawcy, wówczas
  zastrzeżony termin olega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 11. Wykonanie uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu udzielonej gwarancji, w szczególności naprawa
  towaru lub wymiana towaru na nowy wolny od wad przez Sprzedawcę, nie skutkuje przedłużeniem okresu
  gwarancji ani rozpoczęciem biegu terminu gwarancji na nowo.
 12. Towar przetworzony przez Kupującego w jakikolwiek sposób nie podlega gwarancji jakości. Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za wady towarów, które są wynikiem nieprawidłowego przechowywania lub poddaniu
  dalszemu przetworzeniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą po terminie dostawy korozję
  Towaru lub jego normalne zużycie.

VI. KLAUZUlA POUFNOŚCI

 1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia, treści i
  wykonania umowy.
 2. Kupujący upoważniony jest do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania umowy jedynie
  uprawnionym do tego władzom na ich żądanie oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo, oraz swoim
  doradcom prawnym i księgowym.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Kupującego
  bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy sprzedaży towarów / dostawy / świadczenia usług, których stroną jest Sprzedawca podlegają pod reżim
  prawa polskiego i pod jurysdykcję sądów polskich.
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie OWS zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne,
  nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień OWS.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów, których stroną jest Sprzedawca jest sąd
  właściwy dla Sprzedawcy.
 • © All rights reserved by JFK Group.